Friendly Reflex

Praktijk voor voetreflextherapie en coaching

Uw privacy volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Mieke de Vriend, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die haar als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde behandelingen en verloop. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Mieke de Vriend als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming door een collega Voetreflextherapeut, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten uw:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Factuurnummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24009’ Behandeling Voetreflextherapie;
 • De kosten van het consult.

TOELICHTING

Hiermee bent u geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet.